Werkconferentie Preventie in het zorgstelsel

Locatie: Conferentiecentrum Achmea, Zeist
Dagvoorzitter: Elisabeth van den Hoogen

Programma (onder voorbehoud): 

10.00 - 10.30        Inloop

10.30 - 10.50        Opening door Angelique Berg (Directeur-Generaal Volksgezondheid VWS) en Olivier Gerrits (Directeur Zorginkoop ZilverenKruis)

10.50 - 12.00        Werkstructuur gemeenten – verzekeraars met daarbij de nadruk op de vraag hoe de werkstructuur benut kan worden voor preventie

12.00 - 13.00        Lunch

13.00 - 14.00        Workshopronde I

14.00 - 14.30        Pauze

14.30 - 15.30        Workshopronde II

15.30 - 16.00        Plenaire afsluiting van de dag met de een korte impressie van de dag door de dagvoorzitter

16.00 - 16.15        Afronding met de staatssecretaris van VWS, Paul Blokhuis

16.15                    Afsluiting en gelegenheid tot netwerken


Inhoud workshops conferentie over preventie in het zorgstelsel 

Ronde I (13.00 - 14.00)

1. Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI), Healthy Life en Pharos

We zitten inmiddels in het tweede jaar nadat de GLI vergoed kan worden vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. In deze workshop wordt daarom een goed voorbeeld van implementatie (Healthy Life in Limburg) voor het voetlicht gebracht. Healthy Life is een GLI waarbij een beweegprogramma is geïncorporeerd en dat bijzondere aandacht voor positieve gezondheid heeft. Daarnaast zal Pharos ingaan op de uitkomsten van kwalitatief onderzoek over de toegang voor en het gebruik van de GLI’s door mensen met beperkte vaardigheden en dat koppelen aan verbeteradviezen.            

2. Leefstijlgeneeskunde, Jacqui van Kemenade / Wim Tilburgs

Waar een eeuw geleden veel unifactoriële aandoeningen voorkwamen, zien we nu voornamelijk complexe, multifactoriële systeemziekten. Deze noncommunicable diseases zijn vermijdbaar. In de workshop wordt ingegaan op leefstijlgeneeskunde als methodiek, waarbij wordt gekeken naar de - leefstijlgerelateerde - oorzaken van de aandoening, waarbij de patiënt de regie krijgt over zijn of haar eigen geneesproces en (medische) informatie. Een holistische aanpak, eventueel via multimedia, ondersteunt en bestendigt gedragsverandering richting genezing.

3. EHBP*: Organiseren van preventie in de regio - samenwerken en financiering, Christiaan Rademaker (regioregisseur) en Jedidja Verboom (projectmanager preventie)

Leer in deze workshop van de manier waarop Menzis samen met gemeenten en zorgaanbieders handen en voeten geeft aan de organisatie van preventie in de regio. Stel al je vragen en discussieer met elkaar over hoe preventie een prominentere rol kan spelen in het medisch én sociaal domein en de verbinding hiertussen. LET OP: DEZE WORKSHOP IS VOLGEBOEKT

*eerste hulp bij preventie

4. Van data naar doen, RIVM

Hoe kunnen kwalitatieve gegevens en kwantitatieve gegevens helpen bij het kiezen van prioriteiten, samenwerken, verbinden van trajecten? Hoe zorgt u ervoor dat uw aanpak de meeste gezondheidswinst oplevert? En hoe stemt u de aanpak af met betrokken partners en inwoners?

In deze workshop nemen we u mee welke data en kennis er allemaal beschikbaar is en gaan we aan de slag om zo preventie voor risicogroepen in uw regio of gemeente vorm te geven.

Ronde 2 (14.30 - 15.30)

1. Welzijn op recept

In deze workshop staan uw vragen over Welzijn op Recept centraal. Na een korte introductie zullen in kleinere groepen vragen die u over Welzijn op Recept heeft of punten waar u bij de interventie tegenaan loopt worden besproken. Daarbij is ruimte om van elkaar te leren door ervaringen uit te wisselen en te bepalen bij onderwerpen extra actie nodig is.

Ervaring met Welzijn op Recept is niet vereist, de discussies kunnen ook voor u zeer inspirerend zijn. LET OP: DEZE WORKSHOP IS VOLGEBOEKT

2. Valpreventie bij ouderen

Elke 5 minuten belandt een oudere op de Spoedeisende Hulp na een val. Dit levert vaak veel persoonlijk leed op en gaat ten koste van o.a. kwaliteit van leven, zelfredzaamheid en langer thuis wonen. Hiernaast kost dit ook bijna 1 miljard aan directe medische zorgkosten per jaar. Dit kan voorkomen worden. Er is al veel bekend over wat werkt in de preventie ervan en er zijn meerdere preventie aanpakken en programma’s beschikbaar.

In deze workshop geven we actuele kennis en inzichten over wat werkt in valpreventie, waar het knelt bij de implementatie (wrong pocket problematiek, motivatie van ouderen, helderheid over rollen en taken?) en laten we met behulp van meerdere actuele goede en heel verschillende voorbeelden zien hoe zorgverzekeraars en gemeenten samenwerken op dit thema.

3. Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht, coalitie van JOGG, NJi, NCJ, C4O en RIVM

In deze workshop zal een afgevaardigde vanuit de landelijke coalitie, in samenwerking met een nog nader te bepalen deelnemende gemeente, vertellen over het proces van lokale implementatie van de ketenaanpak en de uitdagingen die daarbij horen. De insteek zal interactief zijn, om samen met het publiek na te denken over hoe we tot oplossingen kunnen komen voor bepaalde knelpunten/belemmeringen.

4. Diabetes, 2DiaBeat

2Diabeat komt voor uit het Nationaal Preventieaccoord en wil in een landelijk leernetwerk van patiënten, professionals, verzekeraars, gemeentes, bedrijfsleven, kennisinstituten et cetera de kennis omtrent ‘terugdraaien’ en voorkomen van diabetes type 2 verrijken en delen. We gaan samen de opmars van deze chronische aandoening een halt toe roepen. In de workshop informeert het programmateam je over de aanpak van 2diabeat en gaan we aan de slag met een praktijkcasus. Zie ook www.2diabeat.nl

Evenement Eigenschappen

Startdatum 30-mrt-2020
Einddatum 30-mrt-2020
Aantal plaatsen 3
Sluitingsdatum 30-mrt-2020
Prijs per persoon Gratis